قجی دات کام
هرگز نگو ای خدا مشکل بزرگی دارم بلکه همیشه بگو ای مشکل خدای بزرگی دارم . یا حق
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


بسم الله الرحمن الرحیم
سایت اینترنتی قجی دات کام در خدمت تمام بازدید کنندگان محترم میباشد این سایت در تمام زمینه ها فعالیت دارد شما براحتی میتوانید در این سایت نویسنده شوید برای این کار کافی است که مطالب مورد نظر خود را از طریق بخش نظرات هر پست یا از قسمت ارتباط با مدیر برای ما ارسال کنید تا پس از تایید مدیریت به نمایش گذاشته شود و همه ی بازدیدکنندگان استفاده کنند در ضمن مطالب ارسالی دوستان با نام خودشان در سایت قرار داده میشود دوستان عزیز میتوانند اس ام اس های خود را به شماره 09139205886ارسال کنند تا با نام خودشان در سایت قرار داده شود سایت اینترنتی قجی دات کام برای تمام بازدید کنندگان خود آرزوی موفقیت میکند دوستان عزیز میتوانند با عضویت در خبرنامه ی سایت تمام اس ام اس ها و مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت کنند.این سایت توسط محمدرضا رادان ایجاد شده است این سایت صرفا جهت سرگرمی و آموزش بوده و قصد توهین به هیچ نژاد یا قومیتی را ندارد.
با آرزوی موفقیت برای شما نویسنده محمدرضا رادان

مدیر وبلاگ :محمدرضا رادان
مطالب اخیر

«حرف آ »

آبادانی ابن سیرین گوید اگر بیند که جایگاهی خراب را آبادانی همی کرد چون مسجد و خانقاه و آنچه را بدین ماند دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخرت که وی را حاصل شود و گر بیند که زمینی خراب از خود آبادان همی کرد چون سر او دکان و مانند این دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد دلیل شد که به اهل آن جایگاه بلا مصیبت رسد. جابر مغربی گوید اگر کسی خوشتن را به خواب جایگاهی آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و منفعت یابد به قدر آبادانی که دیده بود و اگر خلاف این بیند دلیل بر شر و فساد و مضرت وی کند.

حضرت صادق(ع) فرماید که دیدن آبادانی به خواب بر چهار وجه است اول بر صلاح کارهای این جهان ، دوّم خیر و منفعت ، سوم بر داد و کامرانی و چهارم بر گشایش کارهای بسته

 

آب بدان که همه زندگی به آب است ابن سیرین گوید اگر بیند که بر فراز آب راه رفت چون آب دریا و رود خانه و غیره ... دلیل کند بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وی و اگر بیند که از آب صاف خوشگواری بسیار خورد دلیل کند که عمرش دراز بود و معیشت وی خوش بود و اگر بیند که آب شور می خورد تاویل به خلاف این بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد دلیل  کند که به قدر آن از پادشاخه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد و بعضی گویند که به قدر آنکه از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود چون آب روشن و صافی بود اما اگر تیره بود آنچه بدو رسد با رنج و سختی و بیم و ترس بود کرمانی گوید که اگر بیند آب گرم همی خورد دلیل بود که بیماری و رنج کشد اگر بیند که بر وی آب گرم همی ریختند،چنانکه او خبر نباشد دلیل کند که بیمار شود ی اغمی سخت بدو رسد و اگر بیند که در آب بیفتاد دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود و اگر بیند که آب به جام برداشت دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود و بیند که در کاسه آبگینه آب به زن خویش داد طفلی است که در شکم مادر باشد اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت دلیل کند که زن او بمیرد و فرزندش بماند و اگر دید آب بریخت و کاسه تهی ماند دلیل کند که فرزندش بمیرد و زن او بماند و اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب را آبادان کند و اگر بیند که در خانه ای که اندر آن آب ریخته بود داخل شد دلیل کند که غمگین و متفکر گردد واگر بیند که آب صاف پیاله ای را سگ خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند جابر مغربی گوید که آبها که به وقت زیاده شود دلیل کند که در آن سال فراخی نعمت بود و اگر آبهای بسیاری دید که به زمین می ریخت دلیل کند که مردمان عامه در آن سال سلامت و عافیت بود و اگر بیند که آبها از سر مردمان فرود می آید دلیل کند که در آن سال نعمت و فراخی بود در آن دیار و اگر بیند که در خانه وی آب تیره ایستاده باشند تأویلش به خلاف این بود دانیال که آب دادن باغ و کشت از جویها و رود ها دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه و آب دادن مردمان را دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده بود و اگر بیند که به آب اندر همی رفت و اندر آن وقت تن او قوی بود دلیل کند که به شغل صعب مشغول گردداز این قبیل رئیسی و قول او اندر آن مقبول بود خاصه کاری اندر آن کار ظاهر شود و اگر بیند که در آب صافی رفت و تن او پوشیده بود دلیل بر قوت دین بود توکل کردن بر ایزد تعالی و استقامت کار وی واگر بیند که آب به باغ همی برد دلیل کند که زن خواهد یا کنیزک بخرد و اگر کسی بیند که آب پاک بر وی ریخت دلیل کند که از آن کس خیر و منفعت بدو رسد و اگر آب تیره بر وی ریخت تأویلش به خلاف آن بود.حضرت صادق (ع) می فرمایند که به آب فرو رفتن به بر پنج وجه است اول یقین دوم قوت سوم کار دشوار چهارم ندیمی پنجم عمل از جهت رئیس شهر

 

آب بینی دانیال (ع) گوید که آب بینی دلیل بر فرزند کند اگر بیند آب از بینی او همی آمد دلیل کند که وی فرزندی آید و اگر بیند که از بینی او خلط بیرون آمد همین دلیل کند کرمانی اگر بیند که از بینی او آب همی فرو آید دلیل کند که وامش داده شود و ازرنج و سختی و غم برهد . اگر بیمار بود شفا یابد ابن سیرین گوید که آب بینی در خواب فرزند بود لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام  وی افتاد دلیل کند که وی پسری آید و اگر بیند که بر زمین افتاد دلیل کند که دختری آید و اگر بیند که بینی بر زن خویش افتاد دلیل کند که زن او آبستن گردد ولیکن فرزند را بیفکند و اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند دلیل کند که او را پسری آید و اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند دلیل کند که بازن همسایه خیانت کند و اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند همین دلیل کند .اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد دلیل کند که مال خود را بر عیال خود بذل کند اگربیند آب بینی زن خویش را همی خورد دلیل کند که از او فرزند دار شود و اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد و اگر بیند که آب بینی او زرد بود دلیل کند که فرزندش بیمار گردد

 

آبله: می گویند آبله در خواب زیان مال است.اگر بیند آبله بر تن او بود به قدر آن مال حرام حاصل کند

 

آتش:اگر آتش بی درد درخواب بیند دلیل که به شپادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده گردد.اگر بیند آتش در میان مردم می زد دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.

اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود.اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند دلیل که به او رنج رسد

 

آب مروارید:آب مروارید نشانه آن است که صاحب خواب در مورد چیزی اطمینان پیدا می کند

 

آبشار:نشانه تباهی یکی از اعضای خانواده میبباشد

 

آدم کوتوله :خواب بیننده با کسی آشنا خواهد شد که در برابر او احساس حقارت می کند

 

آسمان: آسمان درخواب نشانگر تعدیل نا امنی در زندگی ، توسط دلجویی دیگران می باشد و دیدن آسمان آبی خبر از شادی می دهد و دیدن آسمان قرمز به معنی ناسازگاریست و آسمان ابری تعبیر نا استواری در زندگی است و آسمان را گرفته دیدن به معنی کسالت است و اما آسمان را با ستارگان فراوان دیدن نشانه بر آورده شدن یک آرزوست

 

آسیاب: اسیاب در خواب نشانگر تلاش جهت به دست آوردن اعتماد به نفس است

 

آشتی کردن:اگر در خواب بیند با کسی آشتی کرد دلیل که عمرش دراز گردد

 

آدم لاغر:به معنی بد بختیست

 

آدم ربایی: به معنی قول ازدواج یا پیمان دوستی  می باشد  و ربودن یک کودک به معنی خوش شانسی غیر منتظره است

 

آزاد شدن:آزاد کردن در خواب دلیل کند اگر بیمار بود شفا یابد اگر غمگین است شاد گردد اگر گناهکار است توبه کند

 

آفتابگردان:به معنی ضرر و زیان بسیار می باشد

 

آلو چیدن: یا آلو خوردن به طور کلی نشانه رضایت از زندگی می باشد

 

آغوش گرفتن:اگر بیند کسی معروف در آغوش گرفت دلیل کند که آن کس مستوره بود و مصلح از وی دین یابد و اگر بیند کودکی را در آغوش گرفت دلیل که خواستار محبت فرزند بود و اگر دید که شیری در آغوش گرفت دلیل کند که با دشمن صلح کند

 

آلت ابزار:در خواب نشانگر سعادت خانوادگی می باشد

آلت-.تنا-.سلی:در خواب نشانگر رها شدن شخص از بار و فشار وارده می باشد که نتیجه آن آرامش روحی اش می شود تعبیر دیگر این سمبل بروز عقده ها ، آرزوهای طرد شده می باشد

 

آمیز-.ش با همسر:به معنی غم و غصه است

 

آیینه:در خواب نشانگر سعی در رسیدن به کمال است که به شکست یا آگاهی می انجامد و دیدن آیینه تذکر به خودشناسی می دهد و دیدن خود در آیینه خواب بیننده به وجود خطایی در خود پی می برد یا اینک خطا به او گوش زد می شود و اگر آیینه را شکسته بیند صاحب رؤیا ورش بهتر انجام کاری آموخته می شود

 

آواز:به معنی یک پیشامد فرح بخش است و آواز خنده دار شنیدن خبر از یک سرگرمی شاد میدهد

 

آهو:اگر بیند که آهو گرفت دلیل که کنیزک خوب روی حاصل او گردد و اگر بیند که گلوی آهویی ببرید دلیل که دوشیزگی دختری را برگیرد

 

آهن:آهن در خواب خادم بود و اگر کسی بیند که به او آهن دادند دلیل که از متاع دنیا به قدر آن آهن کسی چیزی بدو بخشد

 

انار:انار در خواب مال است . انار شیرین خوردن جمع کردن مال است و انار ترش هم همین تعبیر را دارد و انار با پرست خوردن از همه چیز برخورداری می یابد

 

ابلیس:شخص از روی علاقه و میل شدید نسبت به انجام یک عمل نسنجیده دیگران را مجذ وب خود می سازد

 

انجیر:انجیر در خواب غم و بیماری ست و انجیر زرد بیماری ؛انجیر سیاه غم

 

انگشتری:در خواب یعنی از طرف خدا به او خیر و منفعت رسد و اگر کسی در خواب به او انگشتر داد یعنی مِهر او کند و لایق او باشد اگر انگشتر وی آهنی بود دلیل کند کند که قوت و توانایی یابد

 

استغفار: استغفار در خواب مال ؛ آمرزش از حقتعالی و توبه کردن از گناهان است

 

اندامها: اگر کسی بیند که پاره گوشت از اندام وی ببرید دلیل کند که آن کس را خیر و منفعت رسد و اگر بیند که اندامی از تن وی جدا شد دلیل که کسی از مال او به زور چیزی بستاند و اگر بیند که گوشت از اندام خود می برید دلیل کند که از مال خود چیزی به کسی ببخشد

 

اداره:کلیه اداره ها همراه مسؤلیت های آنها در خواب نشانگر کاهش آزادی فردی می باشد

 

ادرار:ادرار کردن؛موقعیت شخص مساعدت تر می شود و نوشیدن آن این است که شخص سلامتی به دست می آورد و در تخت ادرار کردن به معنی تمرین پرهیزکاریست

 

اژدها:اژدها در خواب نشانگر موجودی پر انرژی و خونسرد است .شخص همه چیز را زیر پا می گذارد تا به موفقیت برسد

 

ارواح:خواب ارواح را دیدن یعنی صاحب رؤیا با اشخاص خوش نیتی سرو کار پیدا می کند

 

ارّه دستی:اره دستی در خواب نشانگر آن است که صاحب رؤیا کاری به نحو بسیار مطلوبی انجام میدهد

 

ارتش:دیدن ارتش به معنی نگرانی درباره آینده است و ارتش را در حال رژه دیدن نشانگر تغییرات بزرگی در زندگی ست اگر دید به ارتش ملحق شد تعبیر آن موفقیت تجاریست و اگر ارتش را در حال جنگ دید باید انتظار ثروت هنگفتی باشد

 

انگور:خوردن انگور سیاه در خواب غم و اندوه و ترس است ؛ انگور سفید نعمت و خیر دنیا و انگور سرخ مال است

 

ازدواج:ازداوج در خواب نشانگر غرائز-.جنس.یست و ازدواج کردن در خواب خوشبختی و منفعت است

 

 

 

نوع مطلب : سرگرمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 22 مرداد 1388

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic